Stompwijkseweg 9b Zoeterwoude

Privacy verklaring

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerking van uw gegevens
Jouw persoonsgegevens worden door C.W.Th. Schuur Verzekeringen verwerkt ten behoeve van het bemiddelen bij (verzekerings)overeenkomsten en het doen van aangifte inkomstenbelasting; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming van fraude jegens financiŽle instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw bezoek en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die namens C.W.Th. Schuur Verzekeringen van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij maken geen gebruik van cookies.

Delen van persoonsgegevens met derden    Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw.

 

Correct omgaan met bijzondere gegevens
Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van jouw nodig. Zo kan bij sommige overeenkomsten worden gevraagd naar het eventuele schadeverleden en strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiŽle dienst
.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: vijf jaar na beŽindiging samenwerking. Reden: zorgplicht, zodat wij kunnen verantwoorden waarom in het verleden iets in besloten/besproken.Bij klanten waarvoor wij de belastingaangifte verzorgen bewaren wij de gegevens tien jaar.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen      Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons 071-5801445 of marion@schuurcwt.nl

Uw rechten
Je kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van jouw mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij jouw hiervoor niet meer benaderen. Je Kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons. Wil je weten of alle gegevens die wij van jouw hebben ook juist zijn, dan kun je daar navraag naar doen. Wij moeten je dan binnen vier weken een overzicht van jouw gegevens leveren. Je kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek onder bijvoeging van een kopie van jouw legitimatiebewijs te sturen naar het hiervoor genoemde adres.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt
.

 

 

 

marion wil schuur marion wil schuur marion wil schuur marion wil schuur marion wil schuur marion wil schuur marion wil schuur marion wil schuur marion wil schuur marion wil schuur marion wil schuur marion wil schuur marion wil schuur marion wil schuur marion wil schuur marion wil schuur marion wil schuur cwt schuur cwt schuur cwt schuur cwt schuur cwt schuur cwt schuur cwt schuur vcwt schuur

zoeterwoude zoeterwoude zoeterwoude zoeterwoude zoeterwoude zoeterwoude zoeterwoude zoeterwoude zoeterwoude zoeterwoude zoeterwoude zoeterwoude

verzekeringen verzekeringen verzekeringen verzekeringen verzekeringen verzekeringen verzekeringen verzekeringen verzekeringen verzekeringen verzekeringen verzekeringen verzekeringen verzekeringen verzekeringen verzekeringen verzekeringen verzekeringen verzekeringen verzekeringen administratie administratie administratie administratie administratie administratie administratie administratie administratie administratie administratie administratie administratie administratie boekhouding boekhouding boekhouding boekhouding boekhouding boekhouding boekhoudingkhoudioekhouden boekhouden boekhoude